© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
Atnaujinta 2012-03-30
MISIJA - tenkinti specialiuosius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius, kokybiškai
įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei
sudaryti sąlygas, užtikrinančias ugdytinių saugumą ir raidą.

VIZIJA - aukštos pedagoginės kultūros įstaiga, kurioje sudarytos sąlygos individualiai ugdytinių socializacijai,
padėsiančiai jiems integruotis į bendraamžių grupes bei visuomenės gyvenimą.

Veiklos prioritetai:
1. Saugaus ir sveiko vaiko ugdymas.

Tikslai:
1. Efektyvinti ugdymo procesą.
2. Formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.
3. Stiprinti profesinę pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių institucijų partnerystę.